Početna obrazac za raskid ugovora

obrazac za raskid ugovora

EVENT SIGURNOST d.o.o..

A.ŠOLJANA 9

10 000 ZAGREB

 

 

 

INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPNJI

PROIZVODA I/ILI USLUGA SKLOPLJENOG PUTEM INTERNET NARUDŽBE

 

 

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj

ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.

Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke, tj. datuma za osobno

preuzimanje pošiljke.

Ukoliko potrošač nije dobio ovaj obrazac, rok za jednostrani raskid počinje teći od dostave ovog

obrasca i ističe nakon jedne godine i 14 dana.

Ukoliko potrošač nije dobio sve tražene informacije, rok za jednostrani raskid počinje teći od trenutka

kada potrošač dobije te informacije, i ističe nakon tri mjeseca i 14 dana.

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj

navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su

niže naznačeni, a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektroničkom poštom.

 

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja

zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon

dostave.

 

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora:

 

Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz

___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj)

ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:

____________________________________________________________ (upišite naziv artikla)

prema broju računa ili broju narudžbe _______________________ (upišite broj dokumenta) primljene

dana _____________________. (upišite datum)

U _____________________ (grad/mjesto), dana _____________________. (datum).

_________________________